อัตราค่าบริการ พื้นที่ขนาดเล็กต่ำกว่า100 ตรม.ทางบริษัทฯไม่คิดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ-วางผัง หากเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ทางบริษัทขอสงวนสิทธในการคิดค่าดำเนินการออกแบบ ประเมินเป็นกรณีไป เนื่องด้วยในการออกแบบเขียนแบบต้องใช้เวลาและ บุคคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง ทั้งเข้าตรวจเช็คหน้างาน,นำข้อมูลที่ใด้มาจัดทำแปลนวางผัง,และเขียนภาพ perspective 3d เพื่อนำเสนอ ด้วยความตั้งใจในการผลิตผลงานที่ดีมีคุณภาพ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะใด้มีโอกาสรับใช้ท่านที่มีความประสงค์จะทำการก่อสร้าง-ตกแต่ง โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดใด้ในวันทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00 น.-18.00 น. ที่เบอร์โทรหรือสำนักงานโดยตรง